Grup Tega

AVÍS LEGAL
I CONDICIONS D’ÚS

Condició d’USUARI

L’accés o ús del lloc web www.tega.es implica tenir-ne la condició d’USUARI i l’acceptació de les condicions generals d’utilització, sense perjudici d’aquelles condicions particulars que es puguin pactar individualment, que adquiriran també força obligatòria entre les parts.

Condició de TITULAR

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es posa en coneixement dels USUARIS del web www.tega.es, de forma directa i gratuïta, la següent informació, relativa al TITULAR del domini:

  1. Identitat: TEGA
  2. Adreça: C/ Ramon Casas, 7-9, 1r 1a – 08100 Mollet del Vallès (Oficines centrals)
  3. Telèfon: 935 796 186
  4. Correu: tega@tega.es

 

Empresas del grupo:

TEGA GESTIÓ AMBIENTAL SL
C/ Ramon Casas, 7-9, 1e 1a
08100 Mollet del Vallès
B61552360
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 30422, foli 131, fulla 176126, inscripció 1ª.
TEGA ACTIVOS INDUSTRIALES SL
C/ Newton, 9-11
08784 Piera
B63731814
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 37234, foli 168, full 303824, inscripció 1a. 
TEGA CRT SL
C/ Sabadell, 7 (Pol. Ind. Jordi Camp)
08403 Granollers
B61552360
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 46095, foli 47, fulla 509291, inscripció 1ª.
INOX TEGA 080 SL
C/ Ramon Casas, 7-9, 1e 1a
08100 Mollet del Vallès
B67516294
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 4708, foli 67, fulla 540654, inscripció 1ª.

 

Objecte

A través del web www.tega.es, el seu TITULAR, abans identificat, facilita als seus USUARIS l’accés a informacions i la utilització de diferents serveis posats a disposició tant per part del TITULAR com per part de tercers.

Condicions d’ús

L’accés al web tindrà caràcter gratuït, sense perjudici que algun dels serveis als quals es pot accedir estigui subjecte al pagament d’un preu.
L’USUARI assumeix la responsabilitat en l’ús del lloc web.
Per a fer ús dels serveis, els menors d’edat requeriran el permís dels seus pares o tutors, els quals seran responsables dels actes duts a terme pels menors al seu càrrec.
L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ofereix www.tega.es, abstenint-se d’utilitzar-los amb finalitats il·lícites o que contravinguin els interessos de tercers, siguin contraris als drets humans o provoquin danys en els sistemes del lloc o en els dels seus proveïdors o tercers.
El TITULAR disposa de la infraestructura necessària per a evitar danys derivats de l’existència de virus informàtics, malgrat que no es fa responsable dels danys potencials o errors que, a causa de la presència de qualsevol virus, pugui sofrir el sistema informàtic de l’USUARI quan aquest accedeixi a la pàgina web o la utilitzi.
El TITULAR es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir i afegir tant els continguts i serveis que es presten, com la forma en què aquests apareixen presentats o localitzats.

Propietat industrial i intel·lectual

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al web www.tega.es són propietat del TITULAR o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al web i/o als serveis atribueixi a l’USUARI cap tipus de dret sobre les marques, noms comercials o signes distintius.
Igualment, els continguts són propietat intel·lectual del TITULAR o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’USUARI, ni que aquest pugui fer-ne un ús més enllà de l’estrictament necessari per a la utilització correcta del lloc web.
Aquesta clàusula inclou, a títol enunciatiu i no limitatiu: imatges, so, vídeo, programari, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, etc.
En virtut del disposat en el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució, i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.
L’USUARI s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol

Protecció de dades de caràcter personal

El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes (RGPD); i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
La finalitat d’aquest fitxer serà la directament relacionada amb l’activitat empresarial. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal.
L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació i portabilitat enviant un correu electrònic a tega@tega.es indicant la referència RGPD.

Informació addicional sobre Protecció de Dades:

Responsable del tractament.

Identitat: TEGA
Adreça: C/ Ramon Casas, 7-9, 1r 1a – 08100 Mollet del Vallès (Oficines centrals)
Telèfon: 935 796 186
Correu: tega@tega.es

Empreses del grup (corresponsables del tractament):
TEGA GESTIÓ AMBIENTAL SL
C/ Ramon Casas, 7-9, 1º 1ª
08100 Mollet del Vallès
B61552360
TEGA ACTIVOS INDUSTRIALES SL
C/ Newton, 9-11
08784 Piera
B63731814
TEGA CRT SL
C/ Sabadell, 7 (Pol. Ind. Jordi Camp)
08403 Granollers
B61552360
INOX TEGA 080 SL
C/ Ramon Casas, 7-9, 1º 1ª
08100 Mollet del Vallès
B67516294

 

Finalitat del tractament de les dades.

Les dades personals que es puguin recollir per part del grup TEGA seran utilitzades per poder contactar-hi, oferir i prestar els serveis propis de l’empresa.
En cap cas s’utilitzaran per cap altra finalitat que no s’hagi especificat en aquest apartat; no seran utilitzades per a l’enviament de publicitat, si així s’ha manifestat; ni tampoc seran cedides a tercers.
Les dades personals proporcionades es conservaran per un període de 10 anys, o bé fins que expressament se sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat. Aquest termini podrà ser prorrogable tàcitament per períodes anuals si no hi ha voluntat expressa d’alguna de les parts, amb un preavís d’un mes anterior al seu venciment. La conservació de les dades es durà a terme sempre per als fins del seu tractament, sense perjudici de l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives apropiades per tal de protegir els drets i llibertats de la persona interessada.
Les dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada dels mateixos, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.

Legitimació del tractament de dades.

La legitimació per a la finalitat principal es troba recollida en una de les bases jurídiques establertes al RGPD, concretament a l’article 6.1.a), doncs grup TEGA sol·licita expressament el consentiment del l’interessat per a què les seves dades puguin ser tractades amb la finalitat prevista en el punt anterior.

Destinataris de les dades.

No es preveu que es cedeixin les dades recollides a tercers. Sí que es cediran, però, quan es tracti d’una obligació legal.

Exercici dels drets propis.

Es podran exercir, de manera gratuïta, els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, enviant un correu electrònic a tega@tega.es, acompanyat d’una còpia del DNI o document equivalent acreditatiu, o bé dirigint-se a les oficines centrals del grup TEGA.

Xarxes socials

En el cas que el TITULAR tingui presència a les xarxes socials, el tractament de les dades que es realitzi de les persones que connectin amb el TITULAR a través d’aquests canals es regirà igualment per aquestes condicions generals d’ús, sens perjudici d’aquelles condicions específiques inherents a la xarxa social que correspongui.

El TITULAR tractarà les dades de l’USUARI amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a les xarxes socials, informar-lo d’activitats, productes o serveis del TITULAR o de tercers que puguin estar relacionats amb la seva activitat, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials puguin permetre.

Exclusió de garanties i responsabilitat

El TITULAR no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol classe que es poguessin ocasionar pel funcionament del lloc web, citant, a títol merament enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del lloc, transmissió de virus o programes lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques per evitar-ho.

Enllaços

En cas que www.tega.es disposi d’enllaços a altres llocs d’Internet, el TITULAR no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs ni els seus continguts. En cap cas el TITULAR assumirà cap responsabilitat pels continguts dels enllaços pertanyents a llocs web aliens, ni en garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa ni constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. De la mateixa manera, l’enllaç d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Vigència i modificacions de les condicions generals d’ús

Aquestes condicions romandran en vigor de forma indefinida, sense perjudici de la seva modificació, que podrà ser duta a terme pel TITULAR en qualsevol moment, essent degudament publicades al lloc web.

Jurisdicció i legislació aplicable

Les relacions entre USUARI i TITULAR es regiran per la normativa estatal aplicable, sotmetent-se a la jurisdicció dels òrgans jurisdiccionals que corresponguin al domicili de l’USUARI.