Servicio 24h todo el año | Tel. 937 762 499
Acceso a Tega Gestió Ambiental | Acceso a Tega CRT | Acceso a Tega INOX

Avís legal i condicions d'ús

1. Condició d’USUARI
L’accés o ús del lloc web www.tega.es/activos-industriales implica tenir la condició d’USUARI del mateix i l’acceptació de les condicions generals d’ús, sense perjudici d’aquelles condicions particulars que es puguin pactar individualment, que adquiriran també força obligatòria entre les parts.

2. Condició de TITULAR
En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es posa en coneixement als USUARIS del lloc web www.tega.es/activos-industriales, de forma directa i gratuïta, la següent informació, relativa al TITULAR del domini:
1. Denominació social: TEGA Activos Industriales SL
2. Nom comercial: TEGA
3. Adreça: C. Ramon Casas, 7-9, 1º 1a, 08100 Mollet de Vallès (Barcelona)
4. Adreça electrònica: tega@tega.es
5. Tel: 935 796 186
6. CIF: B61552360
7. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tomo 30422, foli 0127, fulla 176126, inscripció 1a.

3. Objecte
A través del lloc web www.tega.es/activos-industriales seva TITULAR, anteriorment identificat, facilita als seus USUARIS l’accés a informacions i la utilització de diferents serveis posats a disposició tant per part del TITULAR com per part de tercers.

4. Condicions d’ús

L’accés al lloc tindrà caràcter gratuït, sense perjudici que algun dels serveis als quals es pot accedir estiguin subjectes al pagament d’un preu.

L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús del lloc web.

Per fer ús dels serveis, els menors d’edat requeriran el permís dels seus pares o tutors, que seran responsables dels actes duts a terme pels menors al seu càrrec.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ofereix www.tega.es/activos-industriales, abstenint-se de utilitzar-los amb fins il·lícits, o que contravinguin els interessos de tercers, siguin contraris als drets humans, o provoquin danys en els sistemes del web o en els dels seus proveïdors o tercers.

El TITULAR disposa de la infraestructura necessària per evitar danys derivats de l’existència de virus informàtics, encara que no es fa responsable dels danys potencials o errors que, a causa de la presència de qualsevol virus, pugui patir el sistema informàtic delUSUARIO quan aquest accedeixi a les pàgines web o les utilitzi.

El TITULAR es reserva el dret a efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir i afegir tant els continguts i serveis que es presten, com la forma en què aquests apareixen presentats o localitzats.

5. Propietat industrial i intel·lectual
Totes les marques, noms comercials o signes distintius del qualsevol tipus que apareixen en el lloc www.tega.es/activos-industriales són propietat del TITULAR o de tercers, sense que pugui entendre que l’ús o accés al lloc i / o els serveis oferts atribueixi a l’usuari cap tipus de dret sobre les marques, noms comercials o signes distintius.

Així mateix, els continguts són propietat intel·lectual del TITULAR o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari, ni que aquest pugui fer ús dels mateixos més enllà de l’estrictament necessari per a un ús correcte del lloc web i dels seus servicios.Esta clàusula inclou, a títol enunciatiu i no limitatiu: imatges, so, vídeo, programari, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes informàtics necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.

En virtut del que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.

L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que es trobi instal·lat a www.tega.es/activos-industriales

6. Protecció de dades de caràcter personal
El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes.

La finalitat d’aquest fitxer serà la  de prestar-li els nostres serveis i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte.

L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça administracion@tega.es indicant la referencia RGPD.

 

Informació addicional sobre Protecció de Dades:

1. Responsable del tratamiento.
Identitat: TEGA ACTIVOS INDUSTRIALES SL – CIF B61552360
Adeeça: C/ Newton 11 – 08784 Piera
Correu: administracion@tega.es

2. Finalitat del tractament de les dades.
Les dades personals que es puguin recollir en aquest formulari per part de ACTIVOS INDUSTRIALES SL seran utilitzades per poder contactar-hi, oferir i prestar els serveis propis de la relació comercial o de serveis contractada entre les parts.

En cap cas s’utilitzaran per cap altra finalitat que no s’hagi especificat en aquest apartat; no seran utilitzades per enviar-li publicitat, si així ho ha manifestat; ni tampoc seran cedides a tercers.

Les dades personals que ens hagi proporcionat s’han de conservar per un període de 10 anys, o bé fins que expressament se sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat. Aquest termini podrà ser prorrogable tàcitament per períodes anuals si no hi ha voluntat expressa d’alguna de les parts, amb un preavís d’un mes anterior al seu venciment. La conservació de les dades es durà a terme sempre per als fins del seu tractament, sense perjudici de l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives apropiades per tal de protegir els drets i llibertats de la persona interessada.

Les dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada dels mateixos, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.

3. Legitimació del tractament de dades.
La legitimació per a la finalitat principal es troba recollida en una de les bases jurídiques establertes al RGPD, concretament a l’article 6.1.a), doncs TEGA ACTIVOS INDUSTRIALES SL sol·licita expressament el consentiment del l’interessat per a què les seves dades puguin ser tractades amb la finalitat prevista en el punt anterior.

Igualment, el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, segons disposa l’article 6.1.b) RGPD.

4. Destinataris de les dades.
No es preveu que es cedeixin les dades recollides mitjançant el present document a tercers. Sí que es cediran, però, quan es tracti d’una obligació legal o bé del compliment de l’objecte d’un contracte.

5. Exercici dels drets propis.
Es podran exercir, de manera gratuïta, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, enviant un correu electrònic a administracion@tega.es, acompanyat d’una còpia del DNI o document equivalent acreditatiu, o bé dirigint-se a les instal·lacions de TEGA ACTIVOS INDUSTRIALES SL, al C/ Newton 11 – 08784 Piera.