Fem tots el tràmits per vosté
residuosindustriales11

Si encara té dubtes sobre quina documentació necessita per la gestió dels seus residus, consulti’ns i l’assessorem.

Documents que cal tramitar a Catalunya
El contracte de tractament per a tots els trasllats entre gestor i productor de residus (pot fer-se un únic contracte entre el mateix productor i gestor per a tots els residus que gestionin).

A part d’aquest contracte, es continua aplicant el D93/1999, mantenint els mateixos tràmits per a la gestió dels residus que fins al moment, però amb algunes excepcions:
1. Residus perillosos que no necessiten fitxa d’acceptació segons el Decret català 93/1999 de procediments de gestió de residus.
2. Residus destinats a operacions d’eliminació que no necessiten fitxa d’acceptació segons el Decret català 93/1999 de procediments de gestió de residus.
3. Residus domèstics barrejats (LER 200301) destinats a valorització.
4. Residus destinats a instal·lacions d’incineració classificades com a valorització (R1/V61).

En aquests 4 casos serà necessari disposar d’un Document d’identificació i una Notificació prèvia de trasllat (els continguts dels quals es detallen en els Annexos I i II del RD 180/2015).

La fitxa d’acceptació es considerarà una Notificació prèvia, així com el Full de seguiment es considera equivalent al document d’Identificació, per tant, en els casos que el decret català exigeix fitxa d’acceptació i full de seguiment, no serà necessari tramitar cap document addicional.

En els casos en què la fitxa d’acceptació i/o full de seguiment no sigui necessària, s’acceptarà com a document d’identificació vàlid un albarà, factura, carta etc. (Sempre que contingui la informació de l’Annex I del RD 180/2015).

El RD 180/2015 estableix que les Notificacions prèvies tindran una vigència màxima de 3 anys i, com ja s’ha esmentat, una fitxa d’acceptació és considerada una Notificació prèvia.

Les empreses catalanes que generin i gestionin residus habitualment han de tenir en compte la nota informativa del passat 18 de maig que ha publicat la Agència de residus de Catalunya (ARC).