Desmantellaments i demolicions
desamantelamientos2

TEGA Activos Industriales es troba en procés de desmantellament de la planta de clorometans dedicada a la fabricació de cloroform en una de les plantes de la fàbrica Ercros de Flix.

Pels treballs de demolició s’estan utilitzant grues industrials, cisalles industrials, camió amb pop i oxitall amb mitjans humans.

Recentment, TEGA ha procedit també a la demolició de la planta Electròlisi, de fabricació de clor liquid, amb cel.les de tecnología de càtode de mercuri i ànodes de grafit. El desmuntatge d’aquesta planta d’Ercros, que estaba contaminada per la utilització de mercuri en el seu procés industrial, va ser altament complex. TEGA va procedir a descontaminar peça per peça per immersió en aigua clorada utilitzant tots els mitjans de protecció i prevenció com la utlització de mascaretes i vestuari especial pel desmantellament i portant a terme controls analítics de salut de forma exhaustiva als operaris. Per desmantellar completament aquesta planta també es va utilizar cisalla industrial, camió amb pop industrial, grues d’alta capacitat i oxitall amb mitjans humans.

TEGA també ha portat a terme la demolició de la planta d’Unitat de Tractament Tèrmic d’Ercros, dedicada a la valorització d’hidrocarburs per oxidació térmica amb recuperació de clor.Per tal d’iniciar el desmantellament i posterior neteja va ser necessari prèviament desconectar i inertitzar tots els seus components. També van ser necessaris una cisalla industrial, un camió amb pop, grues d’alta capacitat i oxitall amb mitjans humans.

Aquests dos darrers treballs están completament acabats.