Centre de recollida i transferència de residus

TEGA disposa d’un centre de recollida i transferència de residus perillosos i no perillosos (CRT) preparat per realitzar una correcta gestió dels mateixos amb pràcticament la totalitat dels codis del catàleg europeu de residus (LER).

Les tasques que es realitzen quan els residus arriben al CRT són les següents:
• Recepció del residu. Comprovació que tota la documentació és correcta.
• Pes. Tots els vehicles són pesats a l’entrada i a la sortida per obtenir el pes net dels residus lliurats en les nostres instal·lacions.
• Identificació i classificació dels residus. Es classifica tot el material verificant les seves característiques.
• Reacondicionament i Etiquetatge correcte per al seu magatzematge i eliminació final