linia-blava

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS

1. Condició d’USUARI
L’accés o ús del lloc web www.tega.es/activos-industriales implica tenir-ne la condició d’USUARI i l’acceptació de les condicions generals d’utilització, sense perjudici d’aquelles condicions particulars que es puguin pactar individualment, que adquiriran també força obligatòria entre les parts.

2. Condició de TITULAR
En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es posa en coneixement dels USUARIS del web www.tega.es/transport-gestio-ambiental, de forma directa i gratuïta, la següent informació, relativa al TITULAR del domini:
1. Nom: TEGA TRANSPORTS I GESTIÓ AMBIENTAL SL
2. Nom Comercial: TEGA
3. Domicili: C. Newton, 9-11 – 08784 Piera (Barcelona)
4. Adreça de correu electrònic: ventas@tega.es
5. Telèfon: 937 762 499
6. NIF: B63731814
7. Inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 30422, foli 0127, full 176126, inscripció 1a.

3. Objecte
A través del web www.tega.es/activos-industriales, el seu TITULAR, abans identificat, facilita als seus USUARIS l’accés a informacions i la utilització de diferents serveis posats a disposició tant per part del TITULAR com per part de tercers.

4. Condicions d’ús
L’accés al web tindrà caràcter gratuït, sense perjudici que algun dels serveis als quals es pot accedir estigui subjecte al pagament d’un preu.
L’USUARI assumeix la responsabilitat en l’ús del lloc web.
Per a fer ús dels serveis, els menors d’edat requeriran el permís dels seus pares o tutors, els quals seran responsables dels actes duts a terme pels menors al seu càrrec.
L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ofereix www.tega.es/activos-industriales, abstenint-se d’utilitzar-los amb finalitats il·lícites o que contravinguin els interessos de tercers, siguin contraris als drets humans o provoquin danys en els sistemes del lloc o en els dels seus proveïdors o tercers.
El TITULAR disposa de la infraestructura necessària per a evitar danys derivats de l’existència de virus informàtics, malgrat que no es fa responsable dels danys potencials o errors que, a causa de la presència de qualsevol virus, pugui sofrir el sistema informàtic de l’USUARI quan aquest accedeixi a la pàgina web o la utilitzi.
El TITULAR es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir i afegir tant els continguts i serveis que es presten, com la forma en què aquests apareixen presentats o localitzats.

5. Propietat industrial i intel·lectual
Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al web www.tega.es/activos-industriales són propietat del TITULAR o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al web i/o als serveis atribueixi a l’USUARI cap tipus de dret sobre les marques, noms comercials o signes distintius.
Igualment, els continguts són propietat intel·lectual del TITULAR o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’USUARI, ni que aquest pugui fer-ne un ús més enllà de l’estrictament necessari per a la utilització correcta del lloc web.
Aquesta clàusula inclou, a títol enunciatiu i no limitatiu: imatges, so, vídeo, programari, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, etc.
En virtut del disposat en el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució, i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.
L’USUARI s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que es trobi instal·lat al lloc www.tega.es/activos-industriales

6. Protecció de dades de caràcter personal
El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el reglament que desenvolupa l’anterior llei.
La finalitat d’aquest fitxer serà la directament relacionada amb l’activitat empresarial.
L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça ventas@tega.es indicant la referencia LOPD.